Deklaracja programowa
Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
Gospodarowanie zasobami przyrodniczymi

Zasoby przyrodnicze muszą być wykorzystywane w rozwoju gospodarczym kraju. W Polsce są one w zdecydowanie lepszym stanie niż w państwach wysoko rozwiniętych i mamy szansę, ucząc się na błędach tam popełnionych, użytkować je tak, aby z jednej strony stymulowały rozwój gospodarczy a z drugiej ulegały rehabilitacji i pomnażaniu. Racjonalne użytkowanie, przy konieczności przestrzegania prawa własności, wymaga jasnego podziału kompetencji i obowiązków między Państwo i struktury samorządowe. Obowiązkiem Państwa jest ochrona wszystkich występujących gatunków roślin i zwierząt oraz zapewnienie obywatelom nieograniczonego dostępu do czystego powietrza, dobrej wody i stwarzanie możliwości rekreacji. Z tych też powodów w rękach Państwa, dysponującego najlepszą grupą dobrze płatnych profesjonalistów, powinny pozostać takie dziedziny jak Lasy Państwowe i Parki Narodowe, obejmujące do 30% powierzchni kraju, gospodarka wodna zarządzana zlewniowo, oraz planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym i regionalnym. Gospodarka leśna musi ściśle współpracować z gospodarką wodną i być podstawą dla działań o charakterze planistycznym. Pozostała działalność z zakresu ochrony środowiska winna być przekazana na szczebel samorządów, uzbrojonych w finanse umożliwiające im działalność. Z tych też powodów należy jak najszybciej adoptować prawo państw wysoko rozwiniętych, szczególnie w zakresie utylizacji odpadów i oczyszczania ścieków pamiętając, aby nie zagubić filozofii dobrego prawa polskiego nastawionego na ochronę i efekt ekologiczny.

Każdy z obywateli winien mieć pełny dostęp do obiektywnych informacji o stanie środowiska, zarówno kraju jak i miejsca zamieszkania. Informacje taką może zapewnić wyłącznie instytucja, będąca poza wpływem jakiejkolwiek presji politycznej czy też gospodarczej. Z tego też powodu należy odtworzyć samodzielność Państwowej Inspekcji Ochrony Źrodowiska i podporządkować ją, podobnie jak Najwyższą Izbę Kontroli, Parlamentowi z 6-cio letnią kadencją Władz.

Realizacja powyższego programu wymaga również wykwalifikowanej kadry, zajmującej odpowiednie stanowiska na różnych szczeblach administracji samorządowej, reprezentującej głęboką wiedzę, zarówno przyrodniczą jak i ekonomiczną. Wiedza przyrodnicza niezbędna jest do oceny, wiedza ekonomiczna natomiast do wyceny zasobów przyrodniczych. Tylko wtedy, gdy potrafimy ocenić zasoby przyrodnicze, poprawnie je wycenić a wartość tą włączyć do rachunku ekonomicznego wszelkich inwestycji, będziemy w stanie tworzyć regionalne programy rozwoju gospodarczego wykorzystujące nasze walory przyrodnicze, kulturowe i ludzkie.

Prezes
Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
Prof. Jan Szyszko