STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI

ROZDZIAŁ I
PRZEPISU OGÓLNE

Art. 1.
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o zasięgu ogólnokrajowym.

Art. 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.  z 1989r. nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

Art. 4.
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

Art. 5.
Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną z napisem Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski . O symbolice i elementach komunikacji wizualnej Stowarzyszenia zdecyduje pierwsze Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

Art. 6.
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. zrzeszanie osób zainteresowanych propagowaniem lub wprowadzaniem w życie idei trwałego i zrównoważonego rozwoju czyli rozwoju gospodarczego przy poszanowaniu praw natury
 2. propagowanie idei trwałego i zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału intelektualnego polskich środowisk naukowych
 3. współpracowanie z jednostkami administracji centralnej i samorządowej oraz ocenianie ich działalności pod kątem zgodności prowadzonych działań i ideą zrównoważonego i trwałego rozwoju
 4. przygotowywanie opinii, uwag i postulatów do propozycji aktów prawnych odnoszących się do ochrony środowiska lub innych działań administracji centralnej i samorządowej
 5. działania na rzecz wprowadzenia rozwiązań prawnych i gospodarczych zgodnych i ideą ekorozwoju podczas procesów integracyjnych z Unią Europejską
 6. promocja dorobku naukowego i intelektualnego polskich środowisk naukowych
 7. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji członkom Stowarzyszenia oraz innym osobom zainteresowanym promowaniem idei trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Art. 7.
Stowarzyszenie osiąga zamierzone cele poprzez:

 1. adresowanie swoich działań zewnętrznych do polityków, środowisk naukowych i  urzędników administracji centralnej i samorządowej
 2. prowadzenie działalności oświatowej poprzez organizowanie kursów, seminariów, konferencji i wykładów
 3. prowadzenie działalności naukowej ukierunkowanej na rozwój umiejętności i wiedzy członków Stowarzyszenia
 4. zajmowanie stanowiska w sprawach związanych z problematyką ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
 5. prowadzenie działań mających na celu wymianę informacji i dorobku intelektualnego z innymi instytucjami lub organizacjami krajowymi i zagranicznymi
 6. rozwijanie innych form działalności merytorycznej służącej realizacji celów statutowych.

  ROZDZIAŁ III
  CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  Art. 8.
  Członkami Stowarzyszenia są:

  1. członkowie zwyczajni;
  2. członkowie wspierający;
  3. członkowie honorowi.

  Art. 9.
  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która poprzez złożenie deklaracji, popartej przez dwóch członków Stowarzyszenia, zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia.

  Art. 10.
  Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która udzieli pomocy finansowej lub rzeczowej na cele Stowarzyszenia lub w inny sposób przyczyni się do rozwoju Stowarzyszenia lub realizacji jego celów. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

  Art. 11.
  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w propagowanie lub rozwijanie idei zrównoważonego i trwałego rozwoju lub w inny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu albo pomogła w realizacji jego celów.

  Art. 12.
  Przyjęcie nowego członka zwyczajnego i członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej.

  Art. 13.
  Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie propozycji zgłoszonej przez Zarząd Stowarzyszenia lub przez członków zwyczajnych.

  Art. 14.
  Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje:

  1. poprzez skreślenie  przez Zarząd listy na skutek:

   • rezygnacji pisemnej członka,
   • utraty praw publicznych,
   • śmierci członka,

  2. wykluczenia uchwałą Zarządu:

   • za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
   • za zaleganie z zapłatą składek za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

  Od uchwały Zarządu w sprawie członkostwa przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

  Art. 15.
  Członkowie zwyczajni maja prawo do:

  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborze władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i udziału w obradach władz Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania postulatów i opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  4. korzystania ze świadczeń wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia.

  Art. 16.
  Członkowie wspierający i honorowi maja prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają nadto prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia.

  Art. 17.
  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. przestrzegać statutu Stowarzyszenia,
  2. realizować polecenia władz Stowarzyszenia w odniesieniu do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  3. brać udział w  pracach Stowarzyszenia,
  4. regularnie opłacać składki.

   ROZDZIAŁ IV
   WŁADZE STOWARZYSZENIA

   Art. 18.
   Władzami Stowarzyszenia są:

   1. Walne Zgromadzenie Członków,
   2. Zarząd,
   3. Komisja Rewizyjna,
   4. Rzecznik Dyscyplinarny,
   5. Zarządy terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia.

   Art. 19.
   Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.

   Art. 20.
   W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w art. 18 pkt b i c w czasie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez nie wybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Liczba członków dokooptowanych  nie może przekraczać połowy liczy członków pochodzących z wyboru.

   Art. 21.
   W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Zarząd powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. Najbliższe Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego Prezesa na okres do końca kadencji władz.

   Art. 22.
   W przypadku odwołania Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Walne Zebranie Członków, które go odwołało, dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia na okres do końca kadencji władz.

   Art. 23.
   O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

   ROZDZIAŁ V
   WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

   Art. 24.
   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne i Nadzwyczajne

   Art. 25.
   Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co trzy lata jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze

   Art. 26.
   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenie w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku.

   Art. 27.
   W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

   1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
   2. z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.

   Art. 28.
   O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarządu powiadamia członków z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

   Art. 29.
   Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, bez względu na ilość obecnych, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

   Art. 30.
   Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

   Art. 31.
   Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należą:

   1. ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji
   2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
   3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
   4. wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia
   5. wybór i odwołanie Rzecznika Dyscyplinarnego
   6. uchwalenie zmian Statutu Stowarzyszenia
   7. uchwalenie zasad ewentualnego zatrudniania i wynagradzania pracowników
   8. podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich
   9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia
   10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
   11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
   12. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia
   13. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,
   14. ustalenia jego siedziby i terenu działania z odpowiednim uwzględnieniem art. 3 Statutu
   15. podejmowanie uchwał w sprawie powołania oraz odwołania członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, z odpowiednim uwzględnieniem art. 55 ust. 1
   16. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

    Art. 32.
    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 obecnych członków Stowarzyszenia.

    Art. 33.
    Walne Zebranie Członków uchwały w sprawie zmian Statutu, odwołania przez upływem kadencji Prezesa lub członków władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności członka honorowego podejmuje większością 2/3 głosów.

    Art. 34.
    Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością ľ głosów przy obecności co najmniej połowy członków Grupy uprawnionych do głosowania.

    ROZDZIAŁ VI
    ZARZĄD STOWARZYSZENIA

    Art. 35.
    W skład Zarządu wchodzi Prezes Stowarzyszenia oraz od 3 do 5 członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarządu wybiera ze swojego grona:

    1. wiceprezesa Zarządu,
    2. sekretarza,
    3. skarbnika.

    Art. 36.
    Zarząd Stowarzyszenia pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

    Art. 37.
    Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków

    Art. 38.
    Do zakresu działań Zarządu należy:

    1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
    2. realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie Członków
    3. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów mających na celu wykonanie zadań statutowych
    4. uchwalanie regulaminów powołanych komisji i zespołów oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością
    5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami
    6. opracowywanie sprawozdań budżetowych
    7. podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu członków na podstawie wniosków Rzecznika Dyscyplinarnego
    8. zwoływanie Walnych Zebrań Członków
    9. przygotowywanie i składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu
    10. zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Komisji Rewizyjnej i Rzecznika Dyscyplinarnego
    11. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji lub Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych
    12. podejmowanie co najmniej raz w roku, uchwał w sprawie zadań do wykonania przez terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia
    13. podejmowanie uchwał w sprawie uprawnień majątkowych i niemajątkowych przysługujących zarządowi terenowej jednostki organizacyjne stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, iż kompetencje te nie mogą przekroczyć uprawnień Zarządu Stowarzyszenia, o których mowa w szczególności w art. 38, art. 52 i art. 53 ust. 1

    Art. 39.
    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

    ROZDZIAŁ VII
    KOMISJA REWIZYJNA

    Art. 40.
    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

    Art. 41.
    Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

    Art. 42.
    Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

    1. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami
    2. przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzanych kontroli i żądanie od kontrolnych sprawozdań z realizacji wniosków pokontrolnych
    3. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków
    4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
    5. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków lub wnioskowanych przez Zarząd

    Art. 43.
    Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i przedstawicieli władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

    Art. 44.
    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

    ROZDZIAŁ VIII
    RZECZNIK DYSCYPLINARNY

    Art. 45.
    Rzecznik Dyscyplinarny wybierany jest przez Walne Zebranie Członków. Rzecznik Dyscyplinarny nie może pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

    Art. 46.
    Zadaniem Rzecznika Dyscyplinarnego jest wszczynanie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia oraz kierowanie wniosków do Zarządu.

    Art. 47.
    Tryb i formy działania Rzecznika Dyscyplinarnego określa regulamin.

    ROZDZIAŁ IX
    MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

    Art. 48.
    Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

    Art. 49.
    Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

    1. składki członkowskie
    2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
    3. dotacje, subwencje i granty na działalność naukową
    4. darowizny, zapisy i spadki
    5. wpływy z działalności własnej
    6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dochody z działalności gospodarczej służą w całości realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków

    Art. 50.
    Źrodki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia oraz – w odniesieniu do wpłat, utrwalonych co do tytułów w uchwale, o której mowa w art. 38 lit. 1 – w kontaktach terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej na te konta przekazywane.

    Art. 51.
    Wysokość składek członkowskich i termin ich wpłacania ustala Walne Zebranie Członków.

    Art. 52.
    Zarząd może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe.

    Art. 53.
    W imieniu Stowarzyszenia dokumenty związane ze zobowiązaniami finansowymi podpisują dwie osoby:

    1. Prezes Stowarzyszenia lub wiceprezes oraz skarbnik lub upoważniony członek Zarządu. Pozostałe dokumenty podpisuje jeden członek Zarządu zgodnie z podziałem obowiązków wynikających z regulaminu Zarządu.
    2. uchwała o której mowa w art. 38 lit. m, może zawierać upoważnienie Zarządu do podpisywania dokumentów, w tym dokumentów finansowych Stowarzyszenia, przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej, o ile dokumenty te wiążą się z realizacją zadań, objętych uchwałą, o której mowa w art. 38 lit. l.

    ROZDZIAŁ X
    TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA

    Art. 54

    1. W celu realizacji części zadań statutowych Stowarzyszenie może, w trybie art. 33 lit. l, tworzyć terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia, nie posiadające osobowości prawnej
    2. Zadania do wykonania przez terenowe jednostki organizacyjne ustala uchwała, o której mowa w art. 38 lit. l

    Art. 55

    1. Organem kierującym terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia jest zarząd terenowej jednostki organizacyjnej, składający się z kierownika i jego zastępcy
    2. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia działa kolegialnie w granicach uprawnień majątkowych i niemajątkowych ustalanych w drodze uchwały, o której mowa w art. 38 lit. m.
    3. Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia mogą zakładać konta bankowe Stowarzyszenia celem przyjmowania wpłat o których mowa w art. 50, oraz regulowania zobowiązań – stosowanie do szczegółowych ustaleń uchwały, o której mowa w art. 38 lit. m
    4. Terenowe jednostki organizacyjne nie prowadzą własnych ksiąg rachunkowych; zdarzenia finansowe dotyczące działalności terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia są utrwalane w księgach rachunkowych Stowarzyszenia.

    Art. 56
    Uchwała, o której mowa w art. 38 lit. m, może w szczególności zawierać upoważnienie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej do powoływania i rozwiązywania w drodze uchwały komisji oraz zespołów w celu realizacji zadań jednostek, uchwalania regulaminów działania tych komisji i zespołów, jak również sprawowania nadzoru nad ich działalnością; w skład komisji oraz zespołów wchodzą określeni ww. uchwale członkowie Stowarzyszenia, mający miejsce zamieszkania na terenie działania terenowe jednostki organizacyjnej stowarzyszenia.

    Art. 57
    Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej jest obowiązany bez zbędnej zwłoki do przekazywania do siedziby zarządu Stowarzyszenia(na ręce Prezesa Stowarzyszenia) wszelkich dowodów księgowych, związanych z działalnością terenowej jednostki organizacyjnej, i – raz w miesiącu – do przekazywania do siedziby Zarządu (na ręce Prezesa Stowarzyszenia) sprawozdań z działalności terenowej jednostki organizacyjnej zarządu, odpowiednio ujmowanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 38 lit. i.