Uchwała nr 4/2018

Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie obszaru Natura 2000 PLC00002 Puszcza Białowieska.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, wyraża głęboką dezaprobatę dla działań Ministerstwa Środowiska związanych z zaprzestaniem działań naprawczych rozpoczętych w roku 2017 a dotyczących ochrony integralności obszarów ptasiego (OSO) i siedliskowego (OZW) PLC200004 „Puszcza Białowieska”. W roku 2012 ze względów ideologicznych, z pogwałceniem prawa UE w zakresie Natury 2000, drastycznie zmieniono sposób użytkowania w nadleśnictwach gospodarczych Puszczy Białowieskiej. Efektem tej decyzji było lawinowe zamieranie starzejących się jednowiekowych, sadzonych w przeszłości,  drzewostanów a w ślad za tym zanik i degradacja tysięcy hektarów chronionych siedlisk i zanik występowania gatunków ważnych dla Unii Europejskiej. Zaprzestanie działań naprawczych w Puszczy Białowieskiej to dalszy proces degradacji siedlisk i zaniku gatunków. Pełna dokumentacja strat przyrodniczych jest dostępna na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Ministerstwa Środowiska i Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski (www.ekoroskoj.pl)

                                                                                  

                                                                                              Prof. dr hab. Jan Szyszko

                                                                                                 Prezes Stowarzyszenia 

 

 

Niniejszą uchwałę w języku polskim i angielskim Stowarzyszenie przesyła do wszystkich Posłów, Senatorów i Posłów Parlamentu Europejskiego jak również  dostępnych środków społecznego przekazu.